CS.U-S.RO

Full Version: Apartament 1 Camera Tatarasi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Apartamet cu 1 camera in zona Piata Doi Baieti complet mobilat si utilat cu centrala termica, masina de spalat automatica, termopan, foarte modern.
Se inchiriaza pt suma de 190 E
inchiriat !